Rättigheter

 

Innehållet i Traumateamutbildning.se ska ses som en sammanställning och värdering av bästa kända kunskap inom det beskrivna området 2021. Innehållet kommer att fortlöpande uppdateras när ny evidens eller praxis tillkommer.

Informationen i Traumateamutbildning.se är av utpräglat fackmannamässig karaktär och riktar sig till läkare, sjuksköterskor och övriga anställda i svensk traumasjukvård, och som arbetar med trauma eller med utbildning inom traumasjukvård. Den bygger på svenska riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.

 

Traumateamutbildning.se har ingen föreskrivande funktion, och varken författarna eller Löf kan i juridisk mening hållas ansvariga för innehållet. Löf, författare, och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömning och handläggning, baserade på information i programmet, ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår till följd av bedömning och handläggning i enlighet med informationen.

Materialet får och bör användas i utbildningssyfte. Kliniker och utbildningsenheter kan fritt skriva ut texter och bilder för användning i arbete och undervisning, men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet, eller delar av dess innehåll.


Programmet ägs av Löf och tillhandahålls kostnadsfritt enligt ovan. Programmet innehåller upphovsrättsskyddat material. Löf förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till programmet.