Teamet - ledare och följare

 

Målet med detta kapitel är att:

  • Beskriva hur ledarskap och följarskap är 2 lika viktiga delar i ett fungerande team
  • Beskriva vad som kännetecknar ett bra följarskap

 

Ett välfungerande traumateam består utöver en ledare också av följare. Begreppet ”följare” kan klinga negativt och passivt, men för att ett team ska lyckas med sin uppgift krävs aktiva och dedikerade följare.

Mycket tid och forskning har lagts på ledarens betydelse för teamets framgång oavsett verksamhet. Inte förrän på senare år har övriga teammedlemmars funktion och betydelse för det framgångsrika teamarbetet lyfts fram. Följarskapet ska belysas under varje traumateamträning för att främja ett gott teamarbete, med ett aktivt och engagerat team som stödjer sin ledare och på så sätt bidrar till ökad patientsäkerhet och ökar patientens chans att överleva.

Begreppet ”följare” kan tolkas som att det är en passiv handling vilken kräver ett aktivt initiativ av en ledare för att komma igång. Forskning visar att så inte är fallet. Det avgörande inledande steget för ett framgångsrikt teamarbete ligger tvärtom ofta hos en eller några få följare i teamet. Hur ledaren väljer att tolka och hantera detta eller dessa inledande steg blir sen avgörande för teamets fortsatta arbete. Sjukvård räknas som en uttalat hierarkisk struktur, där det dock kan förväntas att ledaren har en större påverkan än i mindre hierarkiska organisationer

Bra ledarskap förutsätter bra följarskap

Ett bra följarskap kännetecknas bland annat av förmåga att tänka och arbeta självständigt, motivation, kompetens och förmåga att kunna ta kalkylerade risker. Detta är alltså inte helt olikt de egenskaper som definierar en bra ledare. Den stora skillnaden är ansvaret för konsekvenser vid beslut som visar sig få negativa effekter. Här behöver följarna oftast inte ta ett lika stort ansvar som ledaren.

En ledare och ett effektivt teamarbete är således beroende av om teammedlemmarna är aktiva eller passiva. Det är följarna som på många sätt avgör om ett teamarbete blir framgångsrikt eller inte. Effektiva följare är en förutsättning för alla framgångsrika team och organisationer. Därav att en av de viktigaste uppgifterna för en ledare blir att främja och uppmuntra sina teammedlemmar att ta en aktiv roll.

”First follower”

Begreppet ”first follower” myntades av Derek Sivers 2010. Sivers kopplade initialt sin teori till förmågan att transformera en person med en unik idé till en ledare. Begreppet har dock fått spridning i vidare sammanhang sedan dess. Teorin bygger på att hur en idé eller ett förslag från en ledare tas emot av ett team, är helt avgörande av hur den ”första följaren” reagerar och agerar – hur denne lyfter eller sänker ledaren.

Sivers hävdar att den risk den första följaren tar genom sina inledande handlingar är större än den som den formelle ledaren tar. Riskerna är sen betydligt mindre för övriga följare som väljer att följa den förste följaren, oavsett vilket beslut denne fattat.

En medvetenhet om detta fenomen skapar ökad förståelse för varför de inledande minuterna i ett teams arbete kan vara avgörande för utgången och för framgången i arbetet. Väljer jag som följare att följa min ledare eller inte, och vilka konsekvenser får mitt val för det fortsatta teamarbetet?

Bra och dåliga följare

Likaväl som det finns bra och dåliga ledare finns det även bra och dåliga följare. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att vara följare innebär att ha en roll, det har inget med intelligensnivå eller personlighet att göra. Du kan aktivt välja hur du vill spela din roll som följare. Det betyder även att du kan lära dig att bli en bra följare. Vid ett följarskap delar följare och ledare ett gemensamt mål – de arbetar tillsammans för att uppnå sitt mål. Engagemang och förståelse för arbetet kan variera, men målet är detsamma. En följare i den här bemärkelsen är inte en underordnad. Det är i stället någon som besitter en specifik kompetens, som kompletterar teamet och som på ett avgörande sätt spelar en roll i hur framgångsrikt teamet är i sin uppgift.

En följare är lojal mot visionen/målet, medan en medlöpare är lojal mot överheten. Detta innebär att en bra följare aldrig blint lyder sin ledare, eftersom fokus ligger på ändamålet och inte på ledaren.

Christian Monö har följande definitioner:

  • Följare: en person som av fri vilja valt begränsad bestämmanderätt och inflytande för att i samarbete med en ledare och andra följare uppnå ett gemensamt mål eller en vision
  • Ledare: en individ som i gruppens förtroende (eller i kraft av sin position i organisationen) fått mer bestämmanderätt och inflytande, för att i samarbete med följarna uppnå ett gemensamt mål eller en vision.

Dessa definitioner tydliggör betydelsen för framgången i arbetet av ledarens förmåga att förmedla målet, och att följarna förstår innebörden i målet/visionen. En ledare är en person som följare väljer att följa. Ledarens viktigaste uppgift blir i det här perspektivet att motivera följarna att följa.

Olika typer av följarskap

Området är fortfarande relativt outforskat men ett antal försök att analysera vilka följarroller som finns har ändå gjorts. Ira Chaleff definierar följare efter hur mycket stöd de ger sin ledare i förhållande till hur mycket de utmanar ledaren.

team

Chaleff beskriver de 4 typerna av följare så här:

  • Resursen – utför ett arbete som motsvarar minimikraven på vad som förväntas. De har varken förmåga att stödja eller utmana ledaren. Framför ofta sin åsikt till tredje part och undviker kontakt med auktoriteter. Bidrar marginellt till teamets effektivitet.
  • Individualisten – har förmågan att utmana sin ledare men saknar förmågan att stödja. Framför gärna sina åsikter inför ledaren, men då åsikterna har en tendens att vara negativa och kritiska, i stället för konstruktiva och stödjande, marginaliserar individualisten ofta sig själv eftersom omgivningen tröttnar på att lyssna.
  • Genomföraren – utgör motsatsen till individualisten då denne stödjer men inte har förmågan att utmana ledare om de beslut och handlingar som ledaren tagit leder teamet i felaktig riktning.
  • Samarbetspartnern – är den som har förmågan att både stödja och ifrågasätta ledarens beslut. Dessa individer är målmedvetna och tar ansvar för sina beslut, tar risker när det behövs och vågar ifrågasätta ledaren även då det gäller känsliga beslut.

Resonemanget baseras på att följarskapet är ett aktivt beslut, och att det är viktigt att som följare ta ansvar för sitt agerande. Som följare måste du förstå skillnaden på att ha ett ansvar och att ta ansvar för din roll i teamet. Du har inte bara ansvar för dina arbetsuppgifter, utan du tar även ansvar för hur övriga teammedlemmar genomför sina uppgifter, detta genom att sätta dig in i och förstå övriga följares uppgifter och ansvar.

Detta gäller även ledarrollen. Om följaren tillåter att ledaren missköter sin roll är risken stor att teamet förlorar fokus på målet. Då ökar risken för att teamet börjar arbeta utifrån olika verkligheter och missar målet. Att ifrågasätta en ledare och dennes beslut är således inte bara en möjlighet och en rättighet, utan också en skyldighet. Bra följare ifrågasätter ständigt sin ledare innan de följer. De försäkrar sig på så sätt att teamet lyckas med sin uppgift och når sitt mål. De tar dock även ansvar för hur ifrågasättandet sker och utmanar inte heller ledaren i onödan.

Ett gott följarskap är en konst och kräver lika mycket kompetens och skicklighet som ett gott ledarskap.

 

Ansvar för sin roll i teamet

Att ta ansvar för sin roll i teamet är avgörande för teamets förmåga att uppnå sitt mål. Det innebär utöver att ta ansvar för sina uppgifter, ha kunskap om övriga deltagares uppgifter och att stödja ledaren, och även att ta ansvar för sin egen fysiska och mentala förmåga. Personer som är alerta gör mindre misstag och behåller sin situationsmedvetenhet i större utsträckning än trötta och hungriga.

Oavsett om du är ledare eller följare i ett team som samlas för att lösa en kritisk uppgift tillsammans, är du själv ytterst ansvarig för din förmåga där och då. Känner du att du inte har möjlighet att arbeta på toppen av din förmåga, ansvarar du för att dela detta med teamet så att det kan stödja och eventuellt kompensera för dina begränsningar.

Referenser

Monö, C. Följarskap – om konsten att följa en ledare och leda en följare, Recito 2010

Chaleff, I. The courageous follower, Berret-Koehler Publishers 2009

Sivers, D. How to start a movement; TED talk 2010

Fadden S, Mercer S. Followers in complex trauma, Trauma – SAGE journals, May 3 2018