Om utbildningen

Om utbildningen


Målet med detta kapitel är att:

  • Informera om kommande utbildningstillfällen
  • Beskriva syftet med utbildningens olika delar
  • Tydliggöra utbildningens uppbyggnad
  • Beskriva målgrupper och nödvändiga förkunskaper hos deltagare
  • Beskriva innehåll i de olika utbildningarna

Kommande utbildningstillfälle för instruktörer (2-dagarskurs)

 

Utbildningen kommer därefter att göras om till en mer generisk larmteamutbildning, detta för att inte bara täcka traumateam, utan även andra larmteam på akutmottagningar. Den första kursen gavs:

  • Måndag och tisdag 22 – 23 maj 2023, Göteborg

Beslut har nu fattats om att inte längre ge enbart Traumateamutbildningen. I stället kommer från hösten 2023 den kombinerade traumateam/larmteamutbildningen att ges, vilken riktar sig till både traumateam och larmteam. Följande tillfällen finns:

  • Måndag och tisdag 4 – 5 december 2023, Göteborg
  • Måndag och tisdag 29 – 30 januari 2024, Stockholm

 

Anmälan sker till Agneta Brandt på agnetabrandt[at]gmail.com

Observera att vi vill att man anmäler sig i par om en läkare och en sjuksköterska, men att det går bra att anmäla flera par från samma sjukhus! Deltagarantalet är maximerat till 20 per utbildningstillfälle.

Kurserna startar klockan 10.00 dag 1 och slutar klockan 16.00 dag 2. Vi tar inte ut någon kursavgift, men deltagarna förväntas täcka kostnader för resor själva.

Vi rekommenderar att kursdeltagaren sätter av cirka 6 timmar för inläsning av allt material på hemsidan. Behållningen av utbildningen är klart större om deltagaren kommer väl inläst på materialet. 

 

Webbsidan i textformat

Här finns Traumateamutbildning.se som pdf

Observera att hemsidan uppdateras regelbundet varför en utskrift riskerar att bli inaktuell.


Syfte

Under rubriken ”Bakgrund” framgår att utbildningen är framtagen för att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård, genom att ge ledaren av traumateamet optimala förutsättningar att verkligen kunna leda teamet och att ge teammedlemmarna träning i att bidra med sina kunskaper och färdigheter till ett väl fungerande traumateam.

Avsikten är att skapa ett nationellt curriculum för lokal utbildning av teamledare och team med fokus på CRM, särskilt kommunikation, ledarskap och samarbete.

Delar av utbildningsmaterialet får också användas fritt i andra icke-kommersiella sammanhang. Observera dock att materialet inte är avsett att användas för examination i högskoleutbildningar, då det inte uppfyller högskoleförordningens regler.

 

 

Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.

• Den teoretiska delen består av utbildningsmaterial på denna hemsida. Varje deltagare ska ha läst materialet och sett de videosekvenser som förtydligar utvalda delar. Det är för utbytet av kursdagarna/dagen avgörande att samtliga deltagare gått igenom utbildningsmaterialet, satt sig in i det egna sjukhusets lokala traumariktlinjer samt fyllt i alla delar i de instuderingsfrågor som erhålls via mail innan kursstart.

• Den praktiska delen är uppbyggd av två separata kurser:

Instruktörsutbildning är en utbildning av instruktörer, som får specifik träning samt verktyg för att hålla teamutbildningar på det egna sjukhuset. Denna kurs omfattar två utbildningsdagar.

Traumateamutbildning är en lokal teamutbildning under en dag. Dagen innehåller genomgång av hemsidans material samt diskussioner av de – i förväg – besvarade instuderingsfrågorna. Dagen innehåller dessutom diskussioner utifrån vanliga utmaningar i vardagen samt korta övningsfall. Samtliga diskussioner och övningar kopplas till olika delar av CRM.

 

Vår bedömning är att man på detta sätt får en bra spridning av kunskap och färdigheter för att nå syftet med en höjd såväl kvalitet som säkerhet inom svensk traumasjukvård.

 

Instruktörsutbildning – 2 dagar

Deltagare till denna utbildning är minst två medarbetare (läkare + sjuksköterska) från ett sjukhus; företrädesvis medarbetare med speciell kunskap och intresse för just utveckling av traumasjukvård på sjukhuset/inom regionen.

Dag 1 fokuserar på CRM och hur man som instruktör på hemmasjukhuset på bästa sätt kan genomföra utbildningar för traumateam på hemsjukhuset.

Dag 2 fokuserar på fördjupning och diskussioner kring problemlösning, utmaningar samt traumaövningar. Samtliga diskussioner och övningar är kopplade till olika aspekter av CRM. Dagen avslutas med en sammanfattning och utvärdering och leder till ett certifikat som Instruktör inom Traumateamutbildning i Sverige.

Målgrupper och förkunskaper

Utbildningen riktar sig till läkare och sjuksköterskor med ett specifikt intresse för trauma och/eller som har ett uppdrag med ansvar i tjänsten att utveckla traumasjukvård på sitt sjukhus/inom sin region.

Förkunskapskrav är för läkare minst ATLS och för sjuksköterskor minst ATSS alt. TNCC.

Samtliga deltagare ska ha gått igenom kursmaterialet på hemsidan, vara väl insatta i det egna sjukhusets traumaorganisation samt besvarat samtliga frågor i materialets instuderingsfrågor, inför gruppdiskussioner kring utmaningar i vardagen samt övningar.

Denna utbildning är förlagd på lämplig kurs-/konferensanläggning. Inledningsvis kommer utbildningen att drivas via Löf och den projektgrupp som tagit fram utbildningen.

Figur 1

Traumateamutbildning – 1 dag

Deltagare på denna kurs är de läkare som har i uppdrag att agera traumateamledare vid larmnivå 1. Förkunskapskrav är således de krav som sjukhuset har på sina traumateamledare enligt lokala riktlinjer.

Deltagare är också läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal som har en roll under insatsen i traumateamet vid larmnivå 1, enligt lokala riktlinjer.

Dagen innehåller reflektioner kring hemsidans teoretiska utbildningsmaterial, genomgång av instuderingsmaterial, diskussioner kring olika utmaningar i vardagen samt traumaövningar. Alla diskussioner och övningar är kopplade till olika aspekter kring CRM.

Samtliga deltagare på denna utbildningsdag ska vara förberedda genom att ha läst utbildningsmaterial på hemsidan, vara insatta i lokala riktlinjer samt besvarat de frågor som finns i instuderingsmaterialet, och som erhålls innan kursdagen.

Utbildningsdagen innehåller flera traumaövningar, som kräver lokaler, utrustning och möjligen skademarkörer. Var man förlägger och genomför utbildningen beslutas lokalt. Dock rekommenderas starkt att själva övningarna genomförs i ordinarie lokaler/akutrum på Akutmottagningen.

Figur 2