Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

 

Målet med detta kapitel är att:

 • Kort beskriva vad som föranledde utvecklingen av CRM
 • Ge en definition av begreppet CRM
 • Påvisa likheter mellan sjukvård och trafikflyg med avseende på bland annat teamarbete, stress och högteknologi
 • Belysa skillnaden mellan tekniska och icke-tekniska färdigheter

 

Bakgrund

CRM utvecklades inom trafikflyget som ett svar på de kunskaper man erhöll när orsaker till flygolyckor analyserades, bland annat med data från de så kallade svarta lådorna. När data analyserades, visade det sig att många olyckor inte berodde på tekniska fel på flygplan eller deras system, inte heller på bristande flygoperativ förmåga eller undermålig teknisk kunskap hos besättningar. Det framkom istället att besättningar uppvisat brister i sin förmåga att prioritera, organisera och leda arbetet i cockpit. Dessa brister visade sig inte enbart finnas i stressade situationer, utan även i dagligt arbete. Ett grundläggande antagande var att ett lag kan, och bör, fungera bättre än två enskilda personer i cockpit. Syftet med CRM blev att säkerställa att ”ett plus ett blir mer än två”, och att lagets prestation är viktigare än individuella prestationer.

 

Utveckling

NTSB (National Transport Safety Board) liksom NASA (National Aeronautics and Space Administration) hade en tid varit medvetna om besättningars brister i ledarskap, teamarbete, kommunikation och situationsmedvetenhet. Dessa faktorer ansågs ha spelat en avgörande betydelse i ett antal stora flygolyckor. När så NTSB kom med sina rekommendationer i slutrapporten efter United Airlines Flight 173-olyckan blev dessa starten på ett arbete med att i simulatormiljö mer noggrant studera hur olika besättningar agerade. I dessa simuleringar såg man hur viktiga icke-tekniska färdigheter var när det gällde att som team både i normal daglig verksamhet undvika att hamna i problem, men också för att som ett team kunna lösa problem man hamnat i.
Efter en period där man experimenterat, utvecklat och definierat de icke-tekniska färdigheterna blev dessa fundamentet i den nya träning som fick namnet CRM, Cockpit Resource Management. Efter en tid utvidgades begreppet från Cockpit Resource Management till Crew Resource Management, detta för att även innefatta kabinbesättningen.

Inom trafikflyget har kommunikation, situationsmedvetenhet, problemlösning, beslutsfattande och lagarbete alltid ansetts vara viktiga, men tidigare ofta benämnts i mer allmänna termer som "Airmanship" och "Captaincy". Betydelsen av CRM, och nyttan av att träna icke-tekniska färdigheter som ledarskap, teamarbete, kommunikation och situationsmedvetenhet, har tillsammans med dagens avancerade och tekniskt tillförlitliga flygplan, varit en viktig del i flygsäkerhetsarbetet, och avgörande för att uppnå den höga grad av flygsäkerhet vi har i västvärlden idag (Helmreich et al).

 

Definition av CRM

En engelsk definition av CRM är:

 • To optimize team performance by reducing the effect of human error using all available resources, including people, hardware and information

En svensk översättning lyder:

 • Att optimera teamets prestation genom att minska effekten av mänskliga fel via användande av alla tillgängliga resurser, såväl människor som utrustning och information

Under utvecklingen av CRM i början av 1980-talet definierades, strukturerades och formulerades termer som kommunikation, situationsmedvetenhet, problemlösning, beslutsfattande och lagarbete. Det blev då betydligt lättare att se var brister fanns och hur de skulle kunna åtgärdas. Begreppet CRM kan enkelt förklaras som ett system som optimalt utnyttjar alla tillgängliga resurser så som Crew, Resource och Management.

 • Crew: med detta avses den grupp av människor som är sammansatt för att utföra en specifik uppgift
 • Resource: med detta avses ALLA typer av resurser och kunskaper som denna grupp själva besitter, eller kan tillgodogöra sig. Det rör sig om rena faktakunskaper, tekniska hjälpmedel, ledaregenskaper, förståelse för kulturella skillnader, förmågan att ta hjälp utifrån, och andra resurser
 • Management: med detta avses hur man hanterar sin grupp (crew) för att möjliggöra att samtligas i sammanhanget relevanta resurser och kunskaper kommer gruppen till del och bidrar till ett bättre slutresultat.

 

Likheter mellan sjukvård och trafikflyg

Det finns flera paralleller mellan trafikflyg och sjukvård (i denna utbildning omhändertagande av en svårt sjuk eller skadad patient):

 • Ett team med en teamleader/kapten ska lösa en uppgift
 • Ett team som upprepade gånger löser sin uppgift, men där sammansättningen av gruppen kan skifta från gång till gång
 • Standardiserade arbetssätt följs men utifrån skiftande förutsättningar (ATLS, TNCC, HLR, AMLS, checklistor, standardiserade operativa procedurer (SOP))
 • Arbete i högteknologisk miljö
 • Långa arbetspass på obekväma arbetstider
 • Tidvis hög stressnivå
 • Fel kan få ödesdigra konsekvenser

 

Tekniska och icke-tekniska färdigheter

CRM är inte kopplat till de tekniska kunskaper och färdigheter som krävs av ett team för att kunna flyga ett flygplan, eller kunna utföra ett kirurgiskt ingrepp eller motsvarande. CRM belyser istället de kognitiva färdigheter, samt det förhållningssätt, som skapas mellan individer i ett team.

Tekniska färdigheter

Tekniska färdigheter är professionsbundna och är de vi normalt förknippar med ett yrke eller en profession, exempelvis att kunna operera, sätta en venös infart, utföra en stockvändning eller utföra HLR.

Icke-tekniska färdigheter

Icke-tekniska färdigheter är inte professionsbundna, utan utgör de färdigheter som behövs för att vi ska kunna utföra en uppgift ihop med andra människor. Det finns många exempel på hur olika delar av icke-tekniska färdigheter kan delas in. Här har vi valt följande delar:

  • Kommunikation
  • Attityder
  • Ledarskap/teamarbete
  • Situationsmedvetenhet
  • Våra mänskliga begränsningar
  • Beslutsfattande

Dessa färdigheter har länge förts över som tyst kunskap, och varit något som enskilda yrkesutövare har fått tillgodogöra sig bäst de kunnat eller velat. De senaste decennierna har även inom sjukvård funnits mer fokus på hur icke-tekniska färdigheter kan tränas och synliggöras. Larmomhändertagande och andra akuta situationer, liksom teamarbete på akutmottagningar och i operationssalar, är numera i flera länder väl studerat och utforskat (O´Dea et al).

Observera att både tekniska och icke-tekniska färdigheter krävs av en professionell yrkesutövare, och att den ena typen av färdighet inte kan ersätta eller kompensera för brist på den andra (Flin et al, Salas et al)!

 

Referenser

Flin RH, et al. Safety at the sharp end: a guide to nontechnical skills. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd; 2008

Helmreich RL, et al. The evolution of crew resource management training in commercial aviation. Int J Aviat Psychol. 1999; 9: 19-32

Salas E, et al. A methodology for enhancing crew resource management training. Hum Factors. 1999; 41: 161-172

O´Dea A, et al. A meta-analysis of the effectiveness of crew resource management training in acute care domains. Postgrad Med J. 2014; 90: 699–708

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.