Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

  • Beskriva hur ledarskap och följarskap är 2 lika viktiga delar i ett fungerande team
  • Beskriva vad som kännetecknar ett bra följarskap

 

Ett välfungerande larmteam består utöver en ledare också av följare. Begreppet ”följare” kan klinga negativt och passivt, men för att ett team ska lyckas med sin uppgift krävs aktiva och dedikerade följare.

Mycket tid och forskning har lagts på ledarens betydelse för teamets framgång oavsett verksamhet. Inte förrän på senare år har övriga teammedlemmars funktion och betydelse för det framgångsrika teamarbetet lyfts fram. Följarskapet ska belysas under varje larmteamträning för att främja ett gott teamarbete, med ett aktivt och engagerat team som stödjer sin ledare och på så sätt bidrar till ökad patientsäkerhet och ökar patientens chans att överleva.

Begreppet ”följare” kan tolkas som att det är en passiv handling vilken kräver ett aktivt initiativ av en ledare för att komma i gång. Forskning visar att så inte är fallet. Det avgörande inledande steget för ett framgångsrikt teamarbete ligger tvärtom ofta hos en eller några få följare i teamet. Hur ledaren väljer att tolka och hantera detta eller dessa inledande steg blir sen avgörande för teamets fortsatta arbete. Sjukvård räknas som en uttalat hierarkisk struktur, där det dock kan förväntas att ledaren har en större påverkan än i mindre hierarkiska organisationer (Monö).

 

Bra ledarskap förutsätter bra följarskap

Ett bra följarskap kännetecknas bland annat av förmåga att tänka och arbeta självständigt, motivation, kompetens och förmåga att kunna ta kalkylerade risker. Detta är alltså inte helt olikt de egenskaper som definierar en bra ledare. Den stora skillnaden är ansvaret för konsekvenser vid beslut som visar sig få negativa effekter. Här behöver följarna oftast inte ta ett lika stort ansvar som ledaren.

En ledare och ett effektivt teamarbete är således beroende av om teammedlemmarna är aktiva eller passiva. Det är följarna som på många sätt avgör om ett teamarbete blir framgångsrikt eller inte. Effektiva följare är en förutsättning för alla framgångsrika team och organisationer. Därav att en av de viktigaste uppgifterna för en ledare blir att främja och uppmuntra sina teammedlemmar att ta en aktiv roll. (Chaleff).

 

”First follower”

Begreppet ”first follower” myntades av Derek Sivers 2010. Sivers kopplade initialt sin teori till förmågan att transformera en person med en unik idé till en ledare. Begreppet har dock fått spridning i vidare sammanhang sedan dess. Teorin bygger på att hur en idé eller ett förslag från en ledare tas emot av ett team, är helt avgörande av hur den ”första följaren” reagerar och agerar – hur denne lyfter eller sänker ledaren.

Sivers hävdar att den risk den första följaren tar genom sina inledande handlingar är större än den som den formelle ledaren tar. Riskerna är sen betydligt mindre för övriga följare som väljer att följa den förste följaren, oavsett vilket beslut denne fattat. (Sivers).

En medvetenhet om detta fenomen skapar ökad förståelse för varför de inledande minuterna i ett teams arbete kan vara avgörande för utgången och för framgången i arbetet. Väljer jag som följare att följa min ledare eller inte, och vilka konsekvenser får mitt val för det fortsatta teamarbetet?

 

Ansvar för sin roll i teamet

Att ta ansvar för sin roll i teamet är avgörande för teamets förmåga att uppnå sitt mål. Det innebär utöver att ta ansvar för sina uppgifter, ha kunskap om övriga deltagares uppgifter och att stödja ledaren, och även att ta ansvar för sin egen fysiska och mentala förmåga. Personer som är alerta gör mindre misstag och behåller sin situationsmedvetenhet i större utsträckning än trötta och hungriga.

Oavsett om du är ledare eller följare i ett team som samlas för att lösa en kritisk uppgift tillsammans, är du själv ytterst ansvarig för din förmåga där och då. Känner du att du inte har möjlighet att arbeta på toppen av din förmåga, ansvarar du för att dela detta med teamet så att det kan stödja och eventuellt kompensera för dina begränsningar.

 

Referenser

Monö, C. Följarskap – om konsten att följa en ledare och leda en följare, Recito 2010

Chaleff, I. The courageous follower, Berret-Koehler Publishers 2009

Sivers, D. How to start a movement; TED talk 2010

 
 

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.