Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

  • Beskriva hur och varför konflikter uppstår
  • Beskriva vad som kan göras för att förebygga eller lösa dem

 

Olika uppfattningar om vad och hur kan vara utvecklande för ett team, men för mycket av detta leder till bristande effektivitet i teamet. Konflikter kan uppstå i team och det är viktigt att veta hur sådana situationer kan hanteras om de uppstår. Det finns två typer av konflikter; konflikt angående informationsinnehåll respektive interpersonella konflikter.

 

Konflikter om informationsinnehåll

Konflikter om informationsinnehåll innefattar olika åsikter, idéer eller synsätt som är relaterade till befintlig information. Dessa rör ofta olika åtgärder som är aktuella vid teamarbetet, och innefattar olika uppfattningar om vad som ska göras och processen, det vill säga vilken metod som ger det bästa beslutet i en given klinisk situation.

 

Interpersonella konflikter

Interpersonella konflikter har sitt ursprung i bristande interpersonell kompatibilitet och är vanligen inte relaterade till åtgärder. Denna typ av konflikt har snarare sin grund i teammedlemmar än i beslut och tillgänglig information. Spänning inom teamet, irritation och fientlighet är vanligt och interaktionen präglas av argument.

 

Förebygga alltid bättre än att lösa

Ett bra team förhindrar konflikter genom att förebygga dem. Genom att till exempel använda modellen med teamets 5 faser finns en möjlighet för teamet att förebygga, snarare än behöva lösa, konflikter.

 

Konfliktlösning

Skulle konflikter ändå uppstå, måste dessa lösas innan de påverkar kvalitet och patientsäkerhet. Informationskonflikter kan utveckla sig till interpersonella på sikt och försvaga framtida teamarbete.

Interpersonella konflikter är nästan aldrig positiva. Alla teammedlemmar har ett ansvar för att minska förekomst och omfattning av interpersonella konflikter.

 

En förhandlingslösning beskrivs i boken Getting to Yes.

  1. Skilj på person och sak
  2. Fokusera på behov i stället för position (varför istället för vad)
  3. Skapa lösningar med gemensam nytta
  4. Använd objektiva kriterier för att beskriva en lösning(Fisher, et al)

 

Referenser

https://www.ahrq.gov/teamstepps/index.html

Fisher R, Ury W, Patton B. Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In 3rd ed Random House

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.