Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Ett bra och välfungerande team kännetecknas bland annat av att de kan utvärdera sin insats, så att ett lärande sker. Detta lärande kan ske på individuell bas (exempelvis förbättrade färdigheter hos individer), eller på teamnivå (bättre och effektivare teamarbete), men också på organisationsnivå (utbildningsinsatser för medarbetare eller förbättrade SOP).

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.