Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

  • Beskriva hur team aktivt kan skapas

 

Ett larmteam är ofta ett så kallat ad-hoc-team. Med ad-hoc-team avses ett team som skapas enbart för att lösa en specifik uppgift, för att sedan kanske aldrig mer arbeta tillsammans i samma uppställning. För att ett ad-hoc-team ska kunna fungera behöver det finnas en i förväg överenskommen struktur med tydligt definierade roller. Ju tydligare och ju mer intränade dessa roller är, desto mindre tid och energi behöver teamet lägga på att i den akuta situationen definiera roller och struktur, tid och energi som i så fall tas från den primära uppgiften.

Men även om struktur och roller är på förhand klara kräver det faktum att individer skiftar från gång till gång att teamet har kompetens att snabbt skapa ett välfungerande team.

Ett team skapar inte sig självt i en passiv process, utan det är en i allra högsta grad aktiv process. Genom att träna kan man lära sig att sätta samman effektiva team på så kort tid som någon minut.

Ett team har fem faser, vilka de ska gå igenom. Detta gäller team som ska arbeta samman på lång sikt (veckor eller månader), men går också att applicera på team som ska kunna fungera inom minuter. En klokt utformad checklista underlättar att även ett nytt team snabbt och effektivt kan gå igenom de fem faserna nedan.

 

De fem faserna (benämnda med engelska termer) är:

  • Forming – teamet samlas och formeras. I denna fas presenterar sig deltagarna för varandra och kommunikation startar. Medlemmarnas kompetenser synliggörs. Här kan en korrekt utformad checklista vara till stor hjälp.
  • Norming – i denna fas bestäms hur teamet ska utföra uppgifterna som väntar. Normalt ska frågan om hur en uppgift ska lösas till största delen vara bestämd på förhand, exempelvis genom att omhändertagande ska ske enligt ATLS-principer, men dessa kan behöva anpassas beroende på situation.
  • Storming – i denna fas tas eventuella skiljaktigheter eller olika uppfattningar om hur uppgifter ska utföras upp. Detta är också fasen då frågor och problem tas upp och löses.
  • Performing – denna fas innebär att teamet gör det de ska göra och löser uppgifterna på antingen planerat sätt, eller ett successivt anpassat sätt.
  • Adjourning – då teamet klarat av sina uppgifter finns lärdomar att dra. Ett bra team kan vaska fram dessa lärdomar, och snabbt omsätta dem till förbättrade arbetssätt.

 

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.