Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Trauma/larmteamutbildning.se är framtagen för att höja kvalitet och säkerhet i svensk akutsjukvård, och syftar till att ge trauma/larmteam bättre förutsättningar att kunna använda de kompetenser och färdigheter de har. Bakgrunden är det behov av att utbilda både larmteamledare i att leda team, och larmteam i sig, som framkommit under framför allt projektet Säker Traumavård.

Innehållet i denna utbildning gör inga anspråk på att vara en komplett lärobok inom området teamutveckling. Vi har i stället valt, baserat på våra erfarenheter, att presentera ett eller flera sätt att höja ett larmteams förmåga att ta hand om en skadad/sjuk patient genom att öka teamets förmåga att använda den samlade kompetens det besitter.

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen omfattar innehållet i detta webb-program och är avsedd att studeras i förväg inför den praktiska delen av utbildningen. Den praktiska delen förmedlas under en 1-dagars utbildning för teamledare och medlemmar i larmteam. Utbildningen hålls lokalt ute på sjukhus som tar emot akuta patienter.

De instruktörer som ska hålla 1-dagarsutbildningar utbildas i detta under en 2-dagarsutbildning.

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.