Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Målet med detta kapitel är att:

  • Beskriva teamets uppgifter
  • Beskriva teamledarens uppgifter

Inom akutsjukvård, liksom i många andra säkerhetskritiska verksamheter, sker merparten av arbetet i team. Ett team kan definieras som ”ett antal människor med kompletterande kompetenser. De arbetar med samma syfte, mål och metodik för vilka de tar ett gemensamt ansvar” (Katzenbach).

En patient som är svårt sjuk eller skadad efter en olycka behöver hjälp av ett flerprofessionellt team. Om arbetet ska fungera effektivt och säkert behövs såväl ett team som en teamledare.

 

Teammedlemmens uppgifter

Som teammedlem har du en egen roll och uppgift. Genom din erfarenhet och dina kunskaper bidrar du till vården av patienten. Du är ett stöd för teamledaren, men ska också vara beredd att utmana denne, för att ni ska lyckas som team. Din bild av förloppet och förändringar är viktig för att ni som team ska kunna vårda patienten på bästa sätt.

Som teammedlem behöver du kommunicera aktivt med de andra i teamet och med teamledaren. Det är viktigt att kommunicera om du upplever något som oklart. Om du ser något som utgör en risk för patienten behöver du dela din bild med de andra i teamet. Om du inte får uppmärksamhet behöver du stå på dig och insistera. Hur du förmedlar bilden av läget styr vilken bild hela teamet får. Kommunicera det du ser och vad du tänker om det du ser och hör! Var aktiv och föreslå åtgärder!

Läs mer i kapitlet "Teamet - ledare och följare" under rubriken Larmteam i praktiken!

 

Teamledarens uppgifter

Som teamledare i en akut situation är din roll att överblicka och identifiera potentiella risker och lösningar på dessa. Du ska som ledare lyssna in teamet, göra upp en handlingsplan, informera teamet om planen och delegera arbetsuppgifter så att du utnyttjar teamets resurser på bästa sätt. Du behöver också följa upp genomförandet av åtgärder och tillsammans med teamet utvärdera om åtgärderna fått de effekter ni önskar. Detta brukar kallas operativt ledarskap.

Som operativ ledare behöver en stor del av din uppmärksamhet vara riktad mot helheten och mot hur ditt team arbetar. Du behöver kunna delegera om arbetsuppgifter om en teammedlem blir överhopad eller stressad samt aktivt fånga in ny information från teamet som kan tyda på ändrade förutsättningar. Det är därför teamledaren inte behöver och kanske inte heller alltid bör vara den med störst teoretisk kunskap. Om du tar på dig egna arbetsuppgifter försvinner din förmåga till överblick. Det är därför som teamledaren bör stå på, och stå kvar på, en pall, eller i varje fall en liten bit bort från teamet (bild A).

 

 
Bild1
 

 

 

Referenser

Katzenbach JR, et al. The wisdom of teams. Harvard Business Review Press. 2015. ISBN 978-163369-1063

 

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.