Välkommen till vår trauma/larmteamutbildning!

Denna lista ger definitioner på begrepp som används i denna utbildning. För vissa begrepp ges också exempel. Terminologin inom detta område är inte helt entydig och klar, och ändras dessutom över tid, varför det är i princip omöjligt att ge över tid hållbara och entydiga definitioner.

 

  • Briefing (=avstämning) – en metod att skapa en delad bild av en situation, antingen före arbetet börjar eller ett nytt moment startar. Lämplig SOP (se nedan) kan vara A-B-C-D-E-algoritmen.
  • Closed loop – en metod för återkopplande (bekräftad) kommunikation i syfte att minska risken för missförstånd. Lämplig SOP kan vara SBAR.
  • Debriefing – en strukturerad och mer omfattande genomgång av en händelse i efterförloppet till händelsen. Syftar till att ge teamet som arbetat tillsammans en helhetsbild av situationen samt möjlighet att reflektera.
  • Dubbel-loop-lärande – sker när teamet reflekterar inte bara över hur det gick att samarbeta runt patienten, utan även över hur tillämpningen av arbetssätten fungerade. På detta vis kan förbättringsmöjligheter i arbetssätten identifieras, och lärande ske på såväl individnivå, teamnivå och organisatorisk nivå. Även om det finns en viss överlappning mellan singel-loop-lärande och dubbel-loop-lärande, kan singel-loop-lärande sägas vara mer inriktat på individen och individerna, medan dubbel-loop-lärande är mer inriktat på arbetssätt och rutiner.
  • Evaluering – en första genomgång och värdering av händelser, vitala funktioner och status. Lämplig SOP kan vara A-B-C-D-E-algoritmen enligt ATLS.
  • Priming – förutfattad mening genom påverkan på teamledare och/eller teammedlem. Denna färgning av egna och/eller andras tankar/syn på en situation kan bero på exv. bristfällig eller felaktig information, på att ledaren gett sin syn redan innan övriga i teamet tillfrågas.
  • Re-evaluering – en förnyad genomgång och värdering av situation och status hos patienten enligt ATLS eller motsvarande för övriga patienter.
  • Singel-loop-lärande – sker när teamet utvärderar samarbetet vid omhändertagandet av patienten. Även om det finns en viss överlappning mellan singel-loop-lärande och dubbel-loop-lärande, kan singel-loop-lärande sägas vara mer inriktat på individen och individerna, medan dubbel-loop-lärande är mer inriktat på arbetssätt och rutiner.
  • SOP (Standardiserad Operativ Procedur) – standardiserade moment, ofta i skriftligt format, och som syftar till att ett visst moment alltid utförs på samma sätt. Exempel på SOP är ATLS, APLS, AMLS, checklistor, primary survey, et cetera.
  • Utvärdering – en genomgång av exempelvis ett traumaomhändertagande. Är normalt kortare än en debriefing, och innehåller vad man lärt sig, vad som behöver förbättras (exv. att ta fram nya SOP eller revidera en existerande), samt också hur detta ska göras.

heartKONTAKT

För mer information kontakta oss på saker.trauma@lof.se

SÄKER TRAUMAVÅRD

Läs mer om Säker Traumavård på Löfs hemsida.